20 more women to sue Nassar and MSU, USA Gymnastic CEO resigns

20 more women to sue Nassar and MSU, USA Gymnastic CEO resigns