Local reaction to strike on Syria

Local reaction to strike on Syria