Jason Dalton returns to court 2

Jason Dalton returns to court 2