Gov. Snyder signs body camera legislation

Gov. Snyder signs body camera legislation